REALIZACJA ZADAŃ KONKURSU OFERT 2016 Drukuj
Artykuł dodany przez: Administratror   
Piątek, 01. Kwiecień 2016 00:00

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko  - Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej, Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu będzie operatorem wojewódzkiego szkolenia  uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec  oraz  przygotowania i udziału  reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji  organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich.

Federacja będzie realizowała szkolenie lekkoatletów w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego .

Kolejnym zadaniem  będzie  przygotowanie i udział w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, których efektem będzie uzyskanie kwalifikacji olimpijskich.

Poważnym wyzwaniem tegorocznym dla naszego środowiska stanie się Organizacja finałów XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.

Wszystkie  zadania opisane powyżej są dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

ZARZĄD W – M F S

 

 

 

W związku z koniecznością  przestrzegania warunków konkursu, zasady obowiązujące  przy realizacji zadań wyznaczonych  treściami ofert  w rozdziale III  p. 3,  dotyczących  dofinansowania adresatów zadań .

Szkolenie uzdolnionych zawodników

a) Kadra Wojewódzka Młodzików

W roku 2016 w składzie kadry wojewódzkiej młodzików znajdzie się  359 zawodniczek i zawodników. Limit  osób szkolonych w tej kategorii wiekowej, wyznacza Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego o populacji dzieci w przedziale wiekowym 12 – 15 lat. w danym województwie. Należy zaznaczyć, że ta liczba jest ujęta w limicie ministerialnym i winna być powiększona tzw. rezerwę jako, że fluktuacja w czasie rocznego procesu szkoleniowego jest dość znaczna Dofinansowanie szkolenia młodzików będzie realizowane  w 23 dyscyplinach i konkurencjach sportowych indywidualnych oraz   w 4  grach sportowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Prosimy o przedstawienie zaktualizowanych wykazów imiennych  zawodników ( wraz z rezerwą) i trenerów  wśród, których  są beneficjenci zadania oraz planów akcji szkoleniowych . Zakładamy, że będą to dwa zgrupowania (minimum 7 dniowe) oraz 2 konsultacje szkoleniowe, 2 konsultacje startowe i 1 konsultacja dla przeprowadzenia testu badawczego

Szczegółowy podział ilościowy dla poszczególnych dyscyplin został przestawiony w zakładce „Kadry Wojewódzkie” – Limity Kadry Młodzika 2015”

Kategoria:   junior i junior młodszy

Liczba szkolonych  wyniesie 170  zawodniczek i zawodników  w 22 dyscyplinach i konkurencjach sportowych w tym  115 juniorek i juniorów młodszych , średnio 21 dni w roku przy stawce osobodnia  75  złotych.

W trosce o wzrost poziomu  sportowego  zawodników naszego województwa, zadaniem obejmiemy .juniorów młodszych i juniorów w sportach olimpijskich , indywidualnych .

Osoby zakwalifikowane do szkolenia, są to zawodnicy, którzy kontynuują karierę po zakończeniu  szkolenia we wcześniejszych kategoriach wiekowych tj młodzika bądź juniora młodszego. Rokują oni dalszy postęp sportowy,  po zapewnieniu im możliwości kontynuacji zorganizowanego  procesu szkoleniowego, Jest to możliwe przy spełnieniu uwarunkowań zapisanych ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w konkursie ofert .

W zespołowych grach  sportowych ofertą są objęte   reprezentacje   województwa tylko w juniorkach i juniorach młodszych. .

Uwaga ! Zarządy poszczególnych związków sportowych ,wskażą trenerów posiadających stosowne uprawnienia szkoleniowe, którzy będą   odpowiedzialni za realizację zadań szkoleniowych. Gremia te  mogą dokonać zmian, w zakresie ilościowym,  pomiędzy kategoriami  wiekowymi,  uznając to za korzystne dla swojej dyscypliny sportu, pod warunkiem pisemnego powiadomienia kierownika szkolenia W-M F S

Szkoleniem,  w ramach tego projektu, nie mogą być objęci zawodnicy, dofinansowani ze środków Samorządu Województwa w ramach  ośrodków  szkolenia sportowego

Kadra młodzieżowa województwa.

Wzorem dobrej praktyki lat poprzednich, kategorii „młodzieżowca” przewidujemy  dofinansowanie szkolenia 12 zawodników  którzy zdobyli medale w mistrzostwach kraju juniorów w  roku 2014 i rokujących nadzieje na postęp wynikowy, który zaowocuje  medalami w młodzieżowych mistrzostwach Polski  oraz reprezentowaniem  kraju  na zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej. Adresatami tego zadania  mogą być  zawodnicy spełniający kryteria wiekowe „młodzieżowca” określone przez dany polski związek sportowy,  medaliści  młodzieżowych mistrzostw Polski 2014, reprezentujący sporty olimpijskie

Przewidujemy objęcie zadaniem 2 zawodników taekwondo olimpijskiego

3 kajakarzy, 2 zawodników lekkiej atletyki,  2 zawodników  toru krótkiego i 3 żeglarzy

Wykazy imienne  zawodników i trenerów  spośród, których rekrutują się osoby objęte zadaniem, oraz plany szkoleniowe i terminy akcji, należy dostarczyć W – M F S  w formie pisemnej  najpóźniej do 28 lutego 2015 roku .

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Zgodnie z zasadami zawartymi w konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa oraz treścią złożonej przez Warmińsko – Mazurską Federację Sport oferty,  dofinansowanie zadań związanych z udziałem w rywalizacji w ramach S S M dotyczą tylko udziału reprezentantów województwa, którzy wystartują w zawodach finałowych mistrzostw kraju w danej kategorii wiekowej i uzyskają lokaty określone dla każdej dyscypliny sportu na naradzie prezesów w dniu 10 lutego .

Niezależnie od powyższego dofinansowaniem  zostaną mogą objęci wybitni zawodnicy województwa, w sportach indywidualnych, zakwalifikowani do zawodów  rangi mistrzostw świata czy Europy . Będą to  zawodnicy sportów olimpijskich, bo taka idea  przyświeca gestorom środków samorządowych z myślą o przyszłym starcie w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro  Ideą przewodnią jest ich wsparcie w dążeniu do uzyskania kwalifikacji olimpijskich

Zarząd Warmińsko – Mazurskiej Federacji, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszych założeń w oparciu o uaktualnianą analizę realizacji zadań zapisanych w ofertach . Dotyczy to w szczególności oferty w zakresie szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Wszystkie  zadania opisane powyżej są dofinansowane ze środków Samorządu Województwa warmińsko – mazurskiego